Alliance for Patient Safety

בל"ה - ברית לבטיחות החולה

…All that is necessary for the triumph of evil
.is for good men to do nothing…                                                             
Edmund Burke                                                                                                  

טיפול משרד הבריאות ברשלנות רפואית

דו"ח מסכם של מרכז המידע של הכנסת 

5. מודל הפיצוי בגין פגיעה כתוצאה מטיפול רפואי המונהג בדנמרק

המרכז למחקר משפטי עולמי) Global Legal Research Center( של הספרייה למשפט של הקונגרס האמריקאי) The Law Library of Congress( ערך סקירה של ההסדרים המקובלים לעניין הנשיאה באחריות במקרים של רשלנות רפואית בקנדה, באנגליה, בוויילס, בגרמניה ובהודו )מדינות המספקות לתושביהן מערכת בריאות הממומנת באופן ציבורי( וממנה עלה כי התביעות לעניין רשלנות רפואית הן בדרך כלל תביעות נזיקין כנגד הגורם המטפל בגין הזנחה או בגין רשלנות) negligence( או תביעות כנגד מוסד רפואי.[1] לפי גישת דיני הנזיקין הנהוגה במדינות אלה, כמו גם בישראל, על-מנת שיינתן פיצוי למטופל הטוען כי נפגע בגין הליך רפואי עליו להוכיח כי הגורם שטיפל בו הוא הנושא באחריות לפגיעה שנגרמה לו.[2]

                                                

מודל חלופי לגישת דיני הנזיקין הוא מודל ה"אין עוולה) "no fault( המקובל, בין היתר, במדינות הסקנדינביות.106 בעוד שבגישת דיני הנזיקין) tort law( על המטופל להוכיח כי הגורם המטפל הוא האשם או הנושא באחריות לפגיעה שנגרמה לו, לפי גישת ה"אין עוולה", מתן הפיצוי איננו תלוי בהוכחת אשמה או רשלנות מצד המטפל, אלא בהוכחה מספקת של קשר סיבתי בין הטיפול הרפואי שעבר המטופל לבין הפגיעה שהוא סובל ממנה.107

בהר"י ציינו בפנינו כבר בכנסת ה-18 נעשה ניסיון לקדם את מנגנון ה"אין עוולה" בישראל , שהר"י סבורה שיסייע להתמודד עם התרחקות של רופאים ממקצועות מסויימים ועם השימוש ברפואה מתגוננת בשל החשש מתביעות רשלנות רפואית .הצעת חוק לפיצוי לפגועים מלידתם, התש"ע2010 של חברי הכנסת מאיר שטרית, זאב אלקין, אברהם מיכאלי, חיים כץ וחברי כנסת נוספים ,עברה בקריאה טרומית ועיקריה היו: פיצוי ילודים הסובלים ממום מולד גם כשלא התרחשה כל רשלנות; הגבלת הפיצויים שייפסקו בגין נזקים לילדים; מינוי ועדה רפואית לפיצוי פגועים מלידתם שתקבע את זכאותו של המבקש וכן, בין היתר ,את גובה הפיצוי; הקמת קרן לפיצוי פגועים מלידתם; ייחוד עילה – מי שיש לו עילת תביעה לפי חוק זה יתבע לפיו בלבד ולא תהא לו תביעה לפי דין אחר.108 בהר"י ציינו כי הליך החקיקה לא התקדם בשל בחירות מוקדמות והר"י פועלת בימים אלה לקידומה של הצעת החוק מול משרדי הממשלה הרלוונטיים שכן לדבריה זהו צעד מתבקש וחיוני בתחום זה.109 

בפרק זה נציג את עיקרי המודל "אין עוולה "המונהג בין היתר בדנמרק ,כאשר בחרנו להתמקד במדינה זו בשל המידע המקוון הרב המצוי על כך כמו גם בשל העובדה שמדינה זו מוצגת פעמים רבות בפרסומים בנושא רשלנות רפואית כמי שמייצגת מודל זה.

5.1. המסגרת החוקית המסדירה את מודל הפיצויים בדנמרק

עד לשנת 1992, מטופלים שהיו מעוניינים לתבוע פיצוי בגין פגיעה שנגרמה להם במסגרת טיפול רפואי במערכת הבריאות בדנמרק, הממומנת ברובה באופן ציבורי,110 נדרשו להוכיח בערכאות משפטיות כי הפגיעה שממנה הם סובלים נגרמה בשל טעות שביצע גורם רפואי שטיפל בהם. כפי שעולה מהספרות המקצועית, בשל הקושי הכרוך בהוכחת התרחשותה של טעות שבוצעה בידי צוות רפואי )error by a health care professional( ובכדי להקל על מטופלים שנפגעו לקבל פיצוי, הוחלט בדנמרק על כינונו של מודל פיצוי ציבורי לפיו אין חובה להוכיח התרחשותה של טעות, אלא לשם קבלת פיצוי מספיק קיומו של קשר בין הפגיעה) injury( לבין הטיפול או הבדיקות שעבר המטופל )the injury may have occurred

                                                

  • Erichsen, The Danish patient Insurance System, Med Law, 2001;20)3):355-.963
  • שם.
  • הצעת חוק פיצוי לפגועים מלידתם, התש"ע2010 )פ/18/2516(.
  • חן שמילו, עו"ד, ראש תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית בישראל, מכתב ,1 בפברואר 2017.
  • כ-%85 מהמימון מקורו בכספי המיסים וכ-%15 מקורם בתשלומים פרטיים) out of pocket( של מטופלים בעיקר בגין רכישת תרופות ושירותי רפואת שיניים.

Existing data sources for clinical epidemiology: the Danish Patient Compensation Association database, J.Tilma,

  1. Norgaard, K.L., Mikkelesen, S.P. Johnsen, US National Library of Medicine, National Institutes of

Health, 2015; NoFault compensation for treatment injuries in Danish Public Hospitals, 20062012, J.Tilma, M. Norgaard, K.L., Mikkelesen, S.P. Johnsen, International Journal for Quality in Health Care, 2016, 28(1), 81-.58  

 

in connection with medical treatment, examination or due to medication(.111 כמו-כן ,במסגרת מודל זה, אין המטופל נדרש לנהל את תביעתו במסגרת בית משפט או להיות מיוצג בידי עורך

דין.112 

המודל האמור עוגן בחוק הדני לעניין פיצויים) the Patient Compensation Act( שנכנס לתוקפו בשנת

1992 ובמהלך השנים הורחבה החקיקה לעניין פיצוי מטופלים בדנמרק כך שמשנת 2004 היא מתייחסת כמעט לכל תחומי הפעילות של מערכת הבריאות הציבורית והפרטית, ובהם: בתי חולים פרטיים וציבוריים ,שירותי אמבולנס, פציעות של תורמים או משתתפים בניסויים רפואיים) medical trials( בהתאם לתנאים שנקבעו, רופאים כלליים ורופאים מומחים, כירופרקטורים, מטפלים בעיסוק ,פיזיותרפיסטים ופודיאטורים )רופאי כף הרגל(, אחיות, מיילדות, תזונאיות קליניות, טכנאי מעבדות רפואיות ובעלי מקצועות נוספים בתחום הרפואה. כיום, מקובצים החוקים האמורים לעניין פיצוי מטפולים במסגרת החוק הדני לעניין הזכות להתלונן ולקבל פיצוי במערכת הבריאות) the Danish Act on the Right to Complain and Receive Compensation within the Health System(.113  5.1.1. ההתאחדות הדנית לפיצוי מטופלים) Patienterstatningen(

לשם יישום מודל פיצוי זה הוקמה בדנמרק בשנת 1992 ההתאחדות הדנית לפיצוי מטופלים) the Danish Patient Compensation Association – Patienterstatningen( )להלן: ההתאחדות.(114 על-פי האמור באתר האינטרנט של ההתאחדות, מדובר בגוף עצמאי, המנוהל על-ידי מועצה בת שבעה חברים: אחד מחברי המועצה מתמנה על-ידי שר הבריאות והמניעה) the Minister of Health and Prevention( והיתר מתמנים על-ידי הרשויות האזוריות )regions authorities(. תפקיד חברי הוועדה להבטיח כי עבודת ההתאחדות נעשית באופן ראוי ואילו הניהול היומיומי של ההתאחדות נעשה על-ידי עובדי המחלקה אדמיניסטרטיבית,115 שעל-פי נתוני אתר האינטרנט של גוף זה מספרם עומד על כ-200 איש.116

                                                

114The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), History, accessed on April 9th, 2017.  

  • The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), About the Danish Patient Compensation Association, accessed, April 18th, 2017.

דנמרק מחולקת לחמישה אזורים מינהלתיים) regions( שנקבעו בשנת 2007 והחליפו את החלוקה הקודמת למחוזות. גופי השלטון של האזורים הם המועצות האזוריות האחראיות, בין היתר, לשירותי הבריאות הלאומיים, שירותי רווחה ופיתוח

 Statistics Denmark ,Statistical Yearbook 2016, June 2016. אזורי

 

  • The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), About the Danish Patient Compensation Association, accessed, April 18th, 2017.

ההתאחדות היא הגורם המרכזי במערכת פיצוי המטופלים שנפגעו במהלך טיפול רפואי שמטרתו להבטיח מתן פיצוי לנפגעים, כאשר במסגרת עבודתה, היא אינה עוסקת בבחינת התנהלותו המקצועית של גורם רפואי זה או אחר, אלא בהערכת הפגיעה עצמה והזכאות לפיצויים בגינה.[3] מטרות ההתאחדות, כפי שפורסמו בשנת 2008,הן בין היתר: ניהול יעיל ומקצועי של תביעות הפיצויים; שירות למטופלים ולאנשי צוות רפואי ;והבטחה כי פציעות הרשומות במערכת ההתאחדות ישמשו למניעת פגיעות בעתיד.[4] חזון ההתאחדות, כפי מופיע באתר האינטרנט של גוף זה כולל: להוות המומחה המוביל בדנמרק לפיצוי מטופלים בגין פגיעה; לעבוד בשיתוף פעולה עם מומחים בתחום הרפואה; לקצר את זמן הטיפול בפניות באופן מיטבי באמצעות ייעול תהליך הטיפול בבקשות, ניהול ודיגיטציה ;חתירה לכך ש מטופלים ובעלי מקצועות הרפואה ידווחו על התרחשות כלל הפגיעות שבגינן ניתן לקבל פיצוי; להוות שותף פעיל בתחומי הפיצוי ומניעת פגיעה.[5]

מן האמור באתר האינטרנט של ההתאחדות הדנית לפיצוי מטופלים ניתן ללמוד כי סוגי הפגיעות שבגין התרחשותן במהלך טיפול ניתן לתבוע פיצוי הן: פגיעות שנגרמו בגין טיפול רפואי, בדיקה רפואית או היעדר טיפול;[6] פגיעות שנגרמו בשל תופעות לוואי חמורות של תרופות המאושרות לשיווק בדנמרק ושניתנו למטופל בבית מרקחת, על-ידי רופא, בית חולים או רופא שיניים או שנקנו בחנות מורשית לממכר תרופות ללא מרשם.[7] כמו-כן, מתייחסת החקיקה הדנית באשר לזכויותיהם לפיצוי של המשתתפים בניסויים קליניים ותורמי דם ואיברים ומפרטת את התנאים לקבלתם.[8] ההתאחדות תפצה את המטופל אם הפגיעה שהתרחשה עומדת באחד מהתנאים הבאים: אם מומחה רפואי מנוסה היה פועל באותה סיטואציה באופן אחר )"עקרון המומחה "– the specialist rule(; אם הסיבוכים הקיימים הם מאוד חריגים וחמורים ביחס לטיפול שניתן לאדם בגין המחלה ממנו הוא סובל, וחורגים ממה שניתן לצפות שאדם יוכל לשאת )"עקרון ההוגנות "– the fairness rule(; אם היה כשל בציוד רפואי; אם ניתן היה למנוע את הפגיעה באמצעות שימוש בשיטה, טכניקה או טיפול מקביל אחר.[9][10] 

יצוין, כי במסגרת ההתאחדות לא ניתן לתבוע פיצויים בשל פגיעה נפשית על רקע שימוש בתרופות. כמו-כן, לא ניתן לקבל פיצוי בשל הסבל והצער שנגרם בשל אבדן בן משפחה בשל פגיעה במהלך טיפול רפואי.124 נוסף על כך, מערכת הפיצויים האמורה אינה כוללת טיפולים המבוצעים על-ידי מטופלים מחוץ לגבולות דנמרק שלא בהפניית הרופא המטפל בהם )כלומר, ביוזמה פרטית(; טיפולים המבוצעים בגרינלנד; טיפולים שבוצעו באיי פארו לפני שנת 2012 ובמקרים נוספים.[11] נציין, כי לגבי מקרי פגיעה שהרקע להם אינו נכלל בחקיקה האמורה, מציינים באתר האינטרנט של ההתאחדות כי יש באפשרות הנפגע לתבוע פיצויים על-פי חוק הנזיקין הכללי) the general law of tort(.[12]

פגיעות החל מה-1 בינואר 2008 הופכות לבטלות) statute-barred( שלוש שנים לאחר שנודע למטופל על כך שנפגע.[13] מעלון מידע של ההתאחדות אודות האפשרות לקבל פיצויים בגין פגיעה במהלך טיפול רפואי עולה כי על המטופל להגיש את תביעתו לפיצויים בתוך שלוש שנים מרגע שבו גילה על התרחשותה ובתוך 10 שנים מיום התרחשותה. פיצויים על פגיעה במסגרת טיפול רפואי יינתנו רק עבור פגיעות שהפיצוי בגינם עולה על 10,000 קרונות דניות[14] )כ-5,300 ₪( ואילו פיצויים על פגיעה בין טיפול תרופתי מסתכמים ב-3,000 קרונות )כ-1,620 ₪(.[15] זאת, לדברי חוקרים, כדי להתמקד בפיצוי בגין מקרי הפגיעה הרציניים יותר.[16] נציין, כי סכומי הפיצוי )פרט לריבית שסכומי הפיצוי מניבים( אינם חייבים במס, פרט לפיצוי בגין אבדן הכנסות.[17] 

5.1.2. אופן הגשת התביעה להתאחדות הדנית לפיצוי מטופלים

על מטופלים המעוניינים בפיצוי עקב מקרה שאירע להם במהלך טיפול רפואי למלא טופס תביעה ולהעבירו לידי ההתאחדות בפקס או באופן מקוון בדואר אלקטרוני.[18] נציין בהקשר זה, כי מעלון מידע של ההתאחדות לעניין קבלת פיצויים בשל פגיעה במהלך טיפול רפואי אף עולה כי בעלי מקצועות הרפואה מחויבים ליידע את המטופל על עצם קיומה של ההתאחדות במידה והם סבורים שבמטופל נפגע באופן העשוי לזכות אותו בקבלת פיצויים וכן לסייע לו להגיש את תביעתו אם יש בכך צורך.[19] 

אין בידינו נתונים על תקציב ההתאחדות. עם זאת, כפי שעולה מאתר האינטרנט של גוף זה, פעילות ההתאחדות ממומנת מתקציב ציבורי, ועל-כן אין הפונים אליה נדרשים להוצאות כלשהן בהקשר להגשת

                                                

124 The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), Have you sustained injury following treatment or medication? 2016, retrieved on April 9th, 2017.

התביעה. כמו כן, כל מי שמטופל במערכת הבריאות הפרטית או הציבורית בדנמרק הוא בעל זכות לקבל פיצוי,[20] ואין הם נדרשים לייצג את תביעתם באמצעות עורך דין. [21]

עם קבלת התביעה מהפונה, ההתאחדות בוחנת אותה כדי לוודא שיש בידיה את כל המידע הדרוש ולאחר מכן שולחת את התביעה לתגובת הגורם או המקום שבו אירעה הפגיעה )בית חולים, רופא וכד'(. בעקבות כך על הגורם האמור למלא דוח אודות האירוע ולשלוח להתאחדות את הרישום הרפואי) journal material(.[22] קבלת החומרים האמורים בהתאחדות אורכת בין חודש לחודשיים ואז נשלחים לתובע העתק מהדוח שהתקבל בהתאחדות וניתנת לו אפשרות להעיר את הערותיו. עם השלמת תהליך זה עובר העיסוק במקרה לעורכי הדין של ההתאחדות הבוחנים אם אכן חלה פגיעה והאם התנאים להענקת הפיצויים התמלאו. המקרה יידון, בדרך כלל, במסגרת "פגישת רופא) "doctor meeting( במסגרתה דנים רופא ועורכי הדין המטפלים במקרה בתביעה כאשר לעיתים יבקש הרופא מסמכים נוספים לבחינת המקרה, כגון הצהרת רופא וכו'.[23] נציין, כי כפי שעולה מאתר האינטרנט של ההתאחדות, על הרופאים הדנים בתביעות חל איסור לטפל במקרים שהתרחשו במקום בו הם מועסקים או הועסקו בעת התרחשותם  כאשר במידה ויתברר כי כלל זה הופר, התיק ייפתח ויידון מחדש.[24]

על-פי האמור באתר האינטרנט של ההתאחדות, משך הטיפול הממוצע בתביעות הוא כשבעה חודשים מרגע קבלת התביעה ועד לקבלת החלטה בעניינה. במידה והוחלט כי התובע זכאי לפיצויים, חישוב גובה הפיצוי ייעשה בהתאם לחוק הדני לעניין האחריות לפיצויים) the Danish Liability for Damages Act(.[25] ככלל ,ניתן לפצות בגין המקרים הבאים: הוצאות עבור בריאות ואבדן אחר; אבדן הכנסה, כאב וסבל; פגיעה קבועה; אבדן כושר עבודה ועוד.[26]

במקרים בהם הפגיעה אירעה בהקשר לטיפול שניתן על-ידי שירותי הבריאות הלאומיים הדניים, הפיצויים ישולמו על-ידי האזורים) regions( ועל-ידי חברות הביטוח שבהם מבוטחות ספקיות הבריאות הפרטיות .

במקרים של פגיעה בעקבות שימוש בתרופה, הגורם האחראי על תשלום הפיצויים יהיה משרד הבריאות .פיצויים בגין טיפול במסגרות פרטיות מחוץ לשירותי הבריאות הלאומיים ממומנים באמצעות חברות הביטוח שספקיות שירותי הבריאות מבוטחות בהן. פיצויים בגין פגיעות שנגרמו בהקשר לטיפול באסירים בבתי כלא ממומנים על-ידי שירות הכליאה והמבחן של דנמרק, ופיצויים בגין פגיעות שנגרמו במרפאות צבאיות ממומנות על-ידי משרד הביטחון הדני.[27]

                                                

במקרה והתובע אינו שבע רצון מהכרעת ההתאחדות בעניינו, יש באפשרותו לעתור למועצת הערעורים לעניין פיצויים) the Patient Compensation Appeals Board( שבכוחה להעלות את סכום הפיצויים שנקבע, להפחית ממנו או אף לבטל אותו כליל.[28] מועצה זו מתמנה על-ידי שר הבריאות. יו"ר המועצה וסגניו, המתמנים על-ידי שר הפנים והבריאות הם שופטים ויתר חברי המועצה מתמנים על-ידי גופים שונים, ובהם: המועצה הלאומית לבריאות, ההתאחדות הדנית לביטוח, לשכת עורכי הדין הדנית, המועצה לצרכנות וגורמים נוספים.[29]

5.1.3. נתונים על תביעות שנדונו על-ידי ההתאחדות הדנית לפיצוי מטופלים

Existing data sources for  מנתוני  מאגר המידע של ההתאחדות שפורסמו במסגרת מחקר בנושא של קבוצת clinical epidemiology: the Danish Patient Compensation Association database

חוקרים בשנת 2015 עולה כי בין השנים 1996-2013 חלה עלייה בהיקף התביעות המוגשות להתאחדות  מכ-2,000 תביעות בשנת 1996 לקרוב ל-10,000 תביעות בשנת 2013 )אוכלוסיית דנמרק מונה כ-5.7 מיליון תושבים.([30] באשר לשיעור התביעות בהן ניתן פיצוי, ניתן ללמוד מן המאמר האמור עולה כי מתוך 628,9 תביעות לפיצויים שהוגשו להתאחדות בשנת 2012, אושרו %33.1 תביעות. גובה הפיצוי שניתן בגין התביעות שאושרו בשנת 2012 עמד על כ-144 מיליון דולר אמריקני.[31] 

מן  המאמר האמור לעיל ניתן ללמוד על התפלגות התביעות שאושרו בשנה האמורה על-ידי ההתאחדות לפי עילות:

תרשים מס '3: התפלגות התביעות שאושרו על-ידי ההתאחדות הדנית לפיצוי מטופלים לפי עילות,

 [32]2012

                                                

 

 כאמור, מאגר הנתונים של ההתאחדות כולל מידע אודות היקף התביעות בלבד, ועל-כן אין להסיק מנתונים אלה על סך מספר מקרי הפגיעה של מטופלים במסגרת טיפול רפואי המתרחשים בדנמרק .

חשוב לציין כי אין בידינו מידע כיצד מיושם מודל זה בפועל, ובתוך כך למשל מיקומו ותפקידו בתוך מארג הגופים האחראיים לטיפול בתלונות מטופלים והפקת לקחים, המידה שבה מקל הסדר זה על הגשת תביעה בגין פגיעה במהלך הליך רפואי ומנגיש את המענה לציבור המטופלים,  והמידה שבה מצליח גוף זה להוות מענה עבור קהל הפונים אליו.

 

 

 

[1] The Law Library of Congress, Global Legal Research Center, Medical Liability: Canada, England and Wales, Germany and India, August 2009, updated on June 6th, 2015.

[2] ברוך לוי ,גישת "אין עוולה) No-Fault( במדינות העולם, 2013. הועבר לידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת על-ידי חן שמילו, עו"ד, ראש תחום מדיניות ציבורית, ההסתדרות הרפואית בישראל ,1 בפברואר 2017.

[3] The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), Have you sustained injury following treatment or medication? 2016, retrieved on April 9th, 2017.

במידה ויש למטופל תלונה כנגד גורם רפואי, עליו ליצור קשר עם רשות בטיחות המטופל) the Patient Safety Authority( המחליטים אם יש לבקר את הטיפול שניתן.

The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), File your Claim, accessed on April 18th, 2017.

[4] The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), Mission and Vision, accessed on April 20th,

.7012

[5] שם.

[6] ייתכן מתן פיצוי גם בשל אבחון לקוי או השהיית טיפול, אך זה גם במקרים שבהם האבחון הלקוי הוביל לפגיעה .

 Patient Injuries, accessed on April 9th, 2017. The Patient Compensation Association (Patienterstatningen),

[7] נציין, כי מקרים בהם לא יינתן פיצוי בהקשר זה הם: מקרים בהם מקורה של הפגיעה הוא במחלה עצמה; הסיבה לפגיעה היא שהתרופה לא הביאה לתוצאה הרצויה; אם לתרופה היו תופעות לוואי נפשיות; מקרים בהם מחלה מסכנת חיים טופלה באמצעות תרופה הידועה בתופעות הלוואי החמורות שלה.

[8] The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), Patient Injuries, accessed on April 9th, 2017.

[9] 9th, 2017; The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), Have you sustained injury followin

treatment or medication? 2016, retrieved on April 9th, 2017.

[10] The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), Assessment of your Case, accessed on April

[11] The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), Areas of Coverage, accessed on April 9th, 2017.

[12] שם.

[13] The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), FAQ for Patients, accessed on May 24th, 2017.

[14] The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), Have you sustained injury following treatment

or medication? 2016, retrieved on April 9th, 2017.

[15] חישוב על-פי שער הקרונה הדנית שעמד, נכון ל-28 באפריל 2017, על 0.5296 ₪. בנק ישראל ,שערי חליפין יציגים, כניסה:

30 באפריל 2017.

[16] Existing data sources for clinical epidemiology: the Danish Patient Compensation Association database, J.Tilma, M. Norgaard, K.L., Mikkelesen, S.P. Johnsen, US National Library of Medicine, National Institutes of Health, 2015; NoFault compensation for treatment injuries in Danish Public Hospitals, 20062012, J.Tilma, M. Norgaard, K.L., Mikkelesen, S.P. Johnsen, International Journal for Quality in Health Care, 2016, )1(82, 81-.58 

[17] The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), FAQ for Patients, accessed on May 24th, 2017.

[18] לטופס התביעה ראו נספח מס '1 למסמך זה.

[19] The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), Have you sustained injury following treatment

or medication? 2016, retrieved on April 9th, 2017.

[20] The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), FAQ for Patients, accessed on May 24th, 2017.

[21] שם.

[22] במידה והמטופל טופל בכמה מסגרות, המידע ייאסף מכולם .

[23] The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), Processing of your Case, accessed on April 9th,

.7102

[24] The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), FAQ for Patients, accessed on May 24th, 2017.

[25] The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), Processing of your Case, accessed on April 9th,

.7102

[26] The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), Have you sustained injury following treatment or medication? 2016, retrieved on April 9th, 2017.

[27] The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), Have you sustained injury following treatment

or medication? 2016, retrieved on April 9th, 2017.

[28] שם.

[29] The Patient Compensation Association (Patienterstatningen), Danish Act of the Right to Complain and Receive Compensation within the Health Service, accessed on May 24th, 2017.

[30] Statistical Yearbook 2016, June 2016. ,Statistics Denmark.

[31] Existing data sources for clinical epidemiology: the Danish Patient Compensation Association database,J.Tilma, M. Norgaard, K.L., Mikkelesen, S.P. Johnsen, US National Library of Medicine, National Institutes of Health, 2015; NoFault compensation for treatment injuries in Danish Public Hospitals, 20062012,

J.Tilma, M. Norgaard, K.L., Mikkelesen, S.P. Johnsen, International Journal for Quality in Health Care, 2016,  )1(82, 81-.58

[32] שם.