Alliance for Patient Safety

בל"ה - ברית לבטיחות החולה

…All that is necessary for the triumph of evil
.is for good men to do nothing…                                                             
Edmund Burke                                                                                                  

ח"כ בצלאל סמוטריץ' (הבית היהודי)

13. ח"כ בצלאל סמוטריץ' – העומד בראש הנציבות למקצועות הרפואה צריך להיות רופא ולידו שופט בדימוס

הנושאים שעלו בדבריו:

האם רופא זוכה לחיסיון רפואי בעדותו בחקירות הפנימיות בבתי חולים ובמשרד הבריאות? האם דבריו יכולים לשמש נגדו?

בחיל האוויר ובצה"ל קיים כרסום גדול בחיסיון כתוצאה משני תיקונים שעשו לחוק השיפוט הצבאי וזה פוגע ביכולות התחקיר ובבדיקה.

מטרות הביקורת הן:

"לצרכי שיפור פנימיים" על ידי מציאת מה גרם לבעיה?

            למצות את הדין, כלומר להעניש את מי צריך להיענש.

    שתי המטרות הללו מתנגשות זו עם זו.

    לדעתו של ח"כ סמוטריץ', טובת הציבור היא "הליכי השיפור הפנימיים" על פני "צדק".

    לפיכך, יש להבטיח כי הליך החקירה המיועד "שיפור" יהיה חסוי לחלוטין, כדי שהמעורבים לא יחששו להפליל את עצמם.

. יש להאיץ את התהליך: אם נצטרך לחכות 3 שנים לתוצאה של חקירה, לא יכול שום שיפור.

   לפיכך, עלינו ליצור תהליך ניהולי המקצר את לוחות הזמנים.

   אנחנו צריכים לשקול הקמת 2 מסלולי ביקורת עצמאיים, אחד לכל מטרה: הבדיקה לצורכי למידה ורק לאחר מכן מיצוי הדין.

   ללא צורך בהגנה על זכויותיו של הנאשם, מכיוון שהאדם לא יפליל את עצמו, נוכל אולי להאיץ תהליך הלמידה לטובת הציבור.

   בתרחיש שכזה, לא יהיה צורך בחיסיון רפואי משום שתהיה סודיות מוחלטת.

   בדרך זו, גורמים מקצועיים יוכלו להסיק מסקנות ולהגיש המלצות.

שקיפות חשובה מאוד.

אני מאמין כי ועדת הביקורת צריך להישאר בתוך משרד הבריאות. רופא צריך להיות על ההגה, אבל כדאי ששופט בדימוס יסייע לו.

 

פרוטוקול העדות

סרטון העדות