Alliance for Patient Safety

בל"ה - ברית לבטיחות החולה

…All that is necessary for the triumph of evil
.is for good men to do nothing…                                                             
Edmund Burke                                                                                                  

דיון על תלונות חוזרות

דיון על תלונות חוזרות.

בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי): ד"ר לב, האם יש לכם נתונים על רופאים או אנשי צוות עם רשלנות חוזרת?

יעל גרמן (יש עתיד): בצלאל, אני קיבלתי תלונה על רופא שעד שהגיע אליי עברו שבע שנים ולאותו רופא הצטברו עוד ארבע תלונות, שנה אחרי זה, שנתיים אחרי זה, ארבע שנים והתלונה האחרונה של השנתיים. התלונה הראשונה של שבע שנים קודם לכן לא טופלה, לא הסתיימה ובינתיים הוא הספיק עוד. הוא לא הרג, הוא היה רופא שיניים.

בעז לב: התשובה היא שיש מקרים חוזרים בודדים. כשאנחנו יודעים על מקרה חוזר אנחנו מטפלים. בשיניים אנחנו לא מטפלים בכלל בנציבות. אני מסתכל בכל מקרה לעניין הזה, לא תקין, לא בסדר. האם הכול היה בסדר? לא.

היו"ר קארין אלהרר: מה עושים, בעז? מה עושים כשיש רופא עם תלונות חוזרות?

בצלאל סמוטריץ (הבית היהודי): אתה מקבל תלונה שלישית על רשלנות שבאמת מסכנת חיי אדם.

בעז לב: חבר'ה, כשאני מקבל תלונה ראשונה על משהו, על התנהגות שיכולה לסכן, אני אעשה כל מאמץ והלוואי שאני אצליח לעמוד בזה, להפסיק באמת, כמו שאתה אומר, את פעילותו לאלתר.

עמיעד טאוב: אז למה במקרה שלנו לא עשית את זה?

היו"ר קארין אלהרר: המטרה של הדיון הזה, כמו שאני רואה אותו זה לנסות לפתור את הבעיות מכאן ולהבא ולייצר חקיקה, או מתווה שיש בו מתן מענה צופה פני עתיד.

עמיעד טאוב: חשוב ביותר זה שתהיה נציבות חזקה שתמנע את המקרים הבאים.

היו"ר קארין אלהרר: אז אנחנו לגמרי באותו דף.

בעז לב: זה כולנו מסכימים. אני חושב שצריכה להיות נציבות חזקה שתוכל להתמודד עם חיסיון

עמיעד טאוב: ובלתי תלויה.

בעז לב: אני מאה אחוז מסכים.

יעל גרמן (יש עתיד): אני רוצה עוד מילה, לשאול את בעז. בכל מערכת, ואם אנחנו מדברים על המערכת הצבאית, גם במקרים שבהם באמת זה נשאר חסוי, במקרה של תאונות אימונים יש הוראה לא לקדם את המפקד. מפקד שגרם למותו של חייל בגלל רשלנות, בגלל שהוא לא מילא את הוראות הבטיחות, הוא לא מקודם בשרשרת הפיקוד. כאן אני לא ראיתי אפילו מקרה אחד של רופא שאתם, שהמשרד קבע שהוא אחראי, שבאמת נמנע קידומו.

בעז לב: תודה. זאת הסמכות שאנחנו מבקשים לעצמנו. זה מה שאמרתי לך, חשוב מאוד שתהיה לנו סמכות ל – – – אין לנו היום את הסמכות הזאת. הסמכות שלנו או לזכות או להעביר את זה להליך של קובלנה. את צודקת. הרבה פעמים מה שאנחנו עושים, אנחנו פונים באופן בלתי רשמי או רשמי למנהל המוסד ואומרים 'מנהלית, תפסיק לו את העבודה, תעשה טובה, כי אנחנו חושבים שהוא מסכן', אבל אין לנו את הסמכות הזו, ואנחנו רוצים את הסמכות הזו.

פרוטוקול הדיון

סרטון הדיון