Alliance for Patient Safety

בל"ה - ברית לבטיחות החולה

…All that is necessary for the triumph of evil
.is for good men to do nothing…                                                             
Edmund Burke                                                                                                  

ורד שליו הורביץ

חייבים להוציא את הנציבות ממשרד הבריאות

ורד שליו-הורוביץ: ד"ר לב, ואם יהיה לך את הסמכות? הרי במקרה של אבא שלי עשית בדיוק את ההפך.

לא רק שלא נקטת בפעולה כלשהי נגד נציגי המחלקה הפנימית של תל השומר, אלא אף קברת וסתרת בבוטות את מסקנותיה של ועדת החקירה הקודמת בראשות קודמך, פרופ' הרשקו.
שלוש שנים לאחר סיום החקירה וסגירת התיק, ללא כל חקירה משלך, כתבת מכתב המיועד לפרופ' אפק, מנכ"ל משרד הבריאות לשעבר, ובו טענת שלא נעשה כל עוול בטיפול באבי האהוב.
העיתונות הזדעזעה מהתנהגותך והעבירה את המכתב לידי, אפילו לא שלחת העתק למשפחתי, חרף העובדה שהגשתי תלונה רשמית.

"אי אפשר לתת לחתול לשמור על החלב", כפי שהתנהלותו של ד"ר לב עצמו מדגימה. 
חייבים להוציא את הנציבות ממשרד הבריאות, אחרת לעולם לא נתקדם.

 דן בנטל (משרד מבקר המדינה): 1. בדו"ח המלצנו חד משמעית להוציא את הנציבות ממשרד הבריאות כדי לאפשר הליך אוביקטיבי ללא ניגוד עניינים.

  1. מבקר המדינה העיר על השלב שבין סיום המסקנות של ועדת הבדיקה, שיושבת שלוש, חמש שנים, לבין ההחלטה הסופית שיוצאת מהמשנה למנכ"ל. יש שם איזה תהליך מאוד מוזר, היו לנו מספר דיונים על פרופ' גמזו על זה, הבטיחו לנו שהולכים להסדיר את זה ושהולך להיות נוהל מסודר, עד היום לא קיבלנו אותו.

פרוטוקול העדות

סרטון העדות