Alliance for Patient Safety

בל"ה - ברית לבטיחות החולה

…All that is necessary for the triumph of evil
.is for good men to do nothing…                                                             
Edmund Burke                                                                                                  

תמי קרני יושבת ראש לשכת האתיקה של ההסתדרות הרפואית בישראל

אנחנו מודעים לכך שרופאים מסתירים תקלות

ד"ר תמי קרני: על אף שכתבנו ב-2004 נייר עמדה בנושא, דבר לא השתנה ורופאים ממשיכים להסתיר ולטייח שגיאות ולא דובקים בעקרון אמירת האמת ומקפידים על גילוי שלם למטופליהם. אני שמעתי עכשיו לראשונה את סיפורו של ד"ר מילגלטר.

אביבה מילגלטר: אבל הוא גם התריע בפני ההסתדרות הרפואית ולא נעשה דבר, כשאנחנו מדברים על מערכות, אין לרופא הזה לאן ללכת. אין לו, הכול נסגר, גם ההסתדרות הרפואית.

תמי קרני: הלשכה לאתיקה כמובן מחייבת אמירת אמת, אבל שתי הסיבות שעוצרת את רוב הרופאים מלומר את האמת הן החשש מתרגום האמת העובדתית הרפואית לאמת משפטית שתפעל נגדו והפחד מאלימות.

הנפגע הראשון כשלא אומרים את האמת זה החולה, משפחתו והקרובים לו והנפגע השני הוא הרופא. יש מחקרים שאומרים כמה זה פוגע ברופאים, ההסתרה שהם נדרשים לה, הבושה שהם עוברים, ההחלמה וההאשמה וכל מה שקורה, ופרישה שלהם מתוך העבודה הרבה פעמים.

אנחנו מציעים שוב ושוב לכנסת את הצעת חוק ההתנצלות. החוק הינו תיקון לפקודת הראיות שאומרת שההתייחסות של איש צוות רפואי לא תשמש ראיה כנגדו. כשקרתה טעות ולא אומרים לחולה ולמשפחתו, זו בדידות איומה.

בחלק ממדינות העולם, ב-37 מדינות בארצות הברית, אומץ חוק ההתנצלות וקיים פיצוי של מטופלים על הנזק שנגרם להם ונשיאה בעלויות הנגזרות מכך, ללא הוכחת רשלנות!

פרוטוקול העדות

סרטון העדות