Alliance for Patient Safety

בל"ה - ברית לבטיחות החולה

…All that is necessary for the triumph of evil
.is for good men to do nothing…                                                             
Edmund Burke                                                                                                  

דברי סכום יו"ר הועדה ח"כ קארין אלהרר

ח"כ קארין אלהרר: אני חושבת שאחד הדברים שאפשר לשקול שתהיה מערכת דואלית, אחת שהיא בתוך משרד הבריאות, שהיא בודקת פנימית והמטרה שלה היא העקרונות והלמידה ואחת שתהיה פרטנית, תלונות פרטניות. משרד הבריאות יכול להיות יותר צדיק מהאפיפיור ועדיין בנראות הציבורית של הדברים יש חשיבות לכך שבן אדם מרגיש שהוא מתמודד, כבן אדם, מול גוף שהוא ניטרלי לחלוטין. יכול להיות שניגוד העניינים הזה הוא בראשנו, אני למדה מהדיון כאן, שהיו פעמים שהוא פחות היה בראשנו וד"ר בועז לב מבין את הדברים. זו נקודה שהייתי שמחה שתשקלו ונשמח לקיים הידברות בנושא הזה. אמר חבר הכנסת סמוטריץ, יושבת כאן חברת הכנסת גרמן, אין לנו איזה דחף לאו בר כיבוש להגיש הצעות חוק פרטיות מיותרות, אבל אנחנו רוצים לדעת איפה הדברים עומדים מבחינת משרד הבריאות כדי לכלכל את צעדינו.

עניין עדכון של מתלוננים, יש משהו בכך שמערכת ציבורית שמקבלת תלונה, נכון שהעניין בבדיקה ונכון שלא תמיד אפשר בדיוק לעדכן בכל שלב, אבל שיהיו תחנות זמן שהן הגיוניות, שבהן כן מתקיים שיח עם המשפחה. חלק מהעניין של קונפליקט הוא חוסר הבנה או לחילופין איזה שהיא הכרה, שהיא יכולה להיות סובייקטיבית לחלוטין, של אף אחד לא סופר אותי למרות שיכול להיות שאתם עושים עבודה מצוינת. ביצוע מסקנותיו של התחקור הפנימי חשוב מאוד.

ח"כ יעל גרמן: אני חושבת שאנחנו שמענו כאן רק את קצה הקרחון, לדאבוני. אני ביקשתי מחקר של הממ"מ שבו ביקשתי לקבל את כל הנתונים מהשנים האחרונות, כי להערכתי מה שאנחנו שומעים כאן זה באמת רק קצה הקרחון. אני מאמינה שאסור בשום פנים ואופן להשאיר את הנציבות במשרד הבריאות, פשוט אסור.

צריך שבכל בית חולים תהיה ועדה שמשרד הבריאות יקבל עליה אחריות, ובמקביל לעשות את הכול כדי שאף מנהל או רופא שהיה אחראי לתאונה לא יקודם ואם צריך גם ייענש.

פרוטוקול דברי הסכום

סרטון דברי הסכום