Alliance for Patient Safety

בל"ה - ברית לבטיחות החולה

…All that is necessary for the triumph of evil
.is for good men to do nothing…                                                             
Edmund Burke                                                                                                  

טיפול משרד הבריאות ברשלנות רפואית

דו"ח מסכם של מרכז המידע של הכנסת 

בידי משרד הבריאות אין נתונים על היקף תופעת הרשלנות הרפואית בכלל מערכת הבריאות בישראל ובתוך כך על מספר מקרי המוות כתוצאה מרשלנות רפואית זאת לדבריו, בשל ההגדרות השונות למונח רשלנות רפואית.

כבר בשנת 2011 העיר מבקר המדינה על המידע החלקי המצוי בידי משרד הבריאות בעניין זה וקרא למשרד הבריאות "לרכז מידע מפעילות רבה הנעשית בבתי משפט בתחום הרשלנות הרפואית".

תמצית הדוח

מבוא

 1. הגדרת רשלנות רפואית ונתונים חלקיים אודות התופעה בישראל

2. הגורמים האמונים על בדיקת אירועים מיוחדים בטיפול הרפואי במשרד הבריאות

 3. נתוני משרד הבריאות על פטירות ואירועים החייבים בדיווח ועל בדיקת תלונות בגין רשלנות רפואית

4. הנטל הכלכלי בגין תביעות רשלנות רפואית כנגד המוסדות הרפואיים הממשלתיים

5. מודל הפיצוי בגין פגיעה כתוצאה מטיפול רפואי המונהג בדנמרק

הדוח המלא